Integritetspolicy

Vår policy

Klarahill AB värnar din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid ser till att behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår integritetspolicy uppdaterades senast 2021-05-04.

Vad omfattar vår integritetspolicy?

Denna integritetspolicy gäller för Klarahill AB:s och dess dotterbolag. Integritetspolicyn beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, var vi har fått uppgifterna från och vem som får ta del av uppgifterna. Här kan du också läsa om vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy från tid till annan. Datum för den senaste ändringen anges i början av dokumentet

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgiftsbehandlingen. Det är Klarahill AB, org.nr 556981–1747 som är ansvarig för att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt. Klarahill är därmed personuppgiftsansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som beskrivs i den här integritetspolicyn.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer men även bilder eller ett IP-nummer under förutsättning att det går att härleda till en fysisk person.

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering, bearbetning och lagring, det vill säga allt som kan tänkas göras med en personuppgift.

Vad krävs för att någon ska få behandla dina personuppgifter?

För att någon ska få behandla dina personuppgifter krävs att den som ska behandla uppgifterna har rättslig grund för behandlingen. Klarahill AB använder avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse samt samtycke som grunder för vår personuppgiftsbehandling.

Om Klarahills behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem beror på vilken relation vi har.

Kunder

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Klarahill behandlar huvudsakligen personuppgifter om dig som kund alternativt potentiell kund för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt fullgöra våra åtagande gentemot dig. I samband med fullgörandet av våra åtaganden gentemot dig kan vi även komma att behandla personuppgifter om av dig uppgivna personer. De rättsliga grunderna för vår behandling av kunds eller potentiell kunds personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag enligt avtal mellan oss och kund, intresseavvägning, rättslig förpliktelse alternativt kunds samtycke.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi kan komma att behandla i samband med att du köper en tjänst hos oss är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, cookies, IP-adres samt familjeförhållanden. Vi behandlar även dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbplatser för att vi ska kunna leverera bästa möjliga upplevelse till dig som kund.

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

  1. Adressuppgifter från offentliga register (SPAR) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
  2. Offentliga uppgifter från myndigheter.
  3. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärdighetsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Uppgifter kan även inhämtas via någon av våra samarbetspartners, när de på uppdrag av dig som kund, fyller i ett formulär/mail med en önskan att bli kontaktad av oss.

Hur används dina personuppgifter?

Som kund eller presumtiv kund till oss kan du välja att lämna namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt eventuellt ärende för att ta del av våra tjänster. Dessa personuppgifter kan komma att användas i marknadsföringssammanhang baserat på ett berättigat intresse. Som registrerad kan du när som helst meddela att du inte längre vill ta del av marknadsföringsmaterial, se mer information i avsnittet för registrerades rättigheter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer eller delar aldrig dina uppgifter till någon utomstående. I de fall där det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster, delar vi dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. De får enbart behandla de uppgifter vi lämnar till dem i enlighet med våra instruktioner och får inte utföra någon behandling för egen eller annans räkning. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. I det fall något av våra biträden behandlar personuppgifter för vår räkning i tredje land (land som inte tillämpar GDPR) garanteras behandlingen genom upprättande av avtal i enlighet med EU:s standardkontraktsklausuler.

Fullständig information kan även komma att lämnas ut i de fall en myndighet har lagstöd för begäran, exempelvis har Datainspektionen rätt att ta del av all lagrad information.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Klarahill bevarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi har upprättat gallringsrutiner för att säkerställa vårt gallringsarbete. Alla gallringsrutiner finns dokumenterade i vår registerförteckning.

Leverantörer och samarbetspartners

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Klarahill AB kan inom ramen för ingånget avtal med leverantör eller samarbetspartner komma att behandla personuppgifter avseende leverantörens/samarbetspartnerns anställda och kontaktpersoner för att avtal där leverantören/samarbetspartnern och Klarahill AB är parter ska kunna fullgöras.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress, telefonnummer och eventuellt befattning.

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi komma att behandla uppgifter som din arbetsgivare tillhandahåller.

Hur används dina personuppgifter?

Klarahill AB behandlar personuppgifter avseende leverantörens/samarbetspartnerns anställda och kontaktpersoner för att kunna tillgodogöra oss varor eller tjänster

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer eller delar aldrig dina uppgifter till någon utomstående. I vissa fall delar vi dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. De får enbart behandla de uppgifter vi lämnar till dem i enlighet med våra instruktioner och får inte utföra någon behandling för egen eller annans räkning. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. I det fall något av våra biträden behandlar personuppgifter för vår räkning i tredje land (land som inte tillämpar GDPR) garanteras behandlingen genom upprättande av avtal i enlighet med EU:s standardkontraktsklausuler.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi har avtal med din arbetsgivare och därefter så länge det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det kan också finnas legala krav som avgör hur länge vi är skyldiga att spara dessa uppgifter, till exempel bokföringslagen och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina uppgifter gallras i enlighet med vår gallringsrutin.

Arbetssökande

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Laglig grund för att behandla arbetssökandens personuppgifter är en intresseavvägning, varvid Klarahill AB:s berättigade intresse är att kunna rekrytera personal. Klarahill AB kan även komma att behandla arbetssökandens personuppgifter när det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig är namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildning och arbetslivserfarenhet, fotografi, uppgifter från referenser såsom omdömen och hälsa, samt uppgifter som är nödvändiga för uppföljning av tjänsten.

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter Klarahill behandlar om dig som arbetssökande utgår från de uppgifter du själv lämnar via vår hemsida, genom kontakt med vår personal eller genom eventuell samarbetspartner för den aktuella tjänsten eller vid spontanansökan.

Hur används dina personuppgifter?

Klarahill AB behandlar arbetssökandens personuppgifter för att kunna rekrytera personal. Klarahill AB kan även komma att behandla arbetssökandens personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer eller delar aldrig dina uppgifter till någon utomstående. I vissa fall delar vi dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. De får enbart behandla de uppgifter vi lämnar till dem i enlighet med våra instruktioner och får inte utföra någon behandling för egen eller annans räkning. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. I det fall något av våra biträden behandlar personuppgifter för vår räkning i tredje land (land som inte tillämpar GDPR) garanteras behandlingen genom upprättande av avtal i enlighet med EU:s standardkontraktsklausuler.

Fullständig information kan även komma att lämnas ut i de fall en myndighet har lagstöd för begäran, exempelvis har Datainspektionen rätt att ta del av all lagrad information.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Dina uppgifter gallras i enlighet med vår gallringsrutin.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Klarahill värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska, avtalsenliga och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Vilka rättigheter har du?

Här beskriver vi dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att göra dina rättigheter gentemot oss mailar du gdpr@klarahill.se.

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett registerutdrag över dina personuppgifter.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och vid behov komplettera den information som vi har om dig.

Du har rätt att invända mot vissa behandlingar av dina personuppgifter. Du har exempelvis möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Du har rätt att begära begränsning av viss behandling av dina personuppgifter, till exempel om vi under en tid skulle utreda om någon av dina personuppgifter behöver ändras.

Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. I många fall behöver vi dock ha kvar dina uppgifter av legala skäl. Du kan läsa mer om rätten att bli glömd här

Hur gör du för att lämna synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter?

Har du frågor eller vill du veta mer? Kontakta oss gärna på gdpr@klarahill.se.

Du kan också alltid vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) för information eller för att lämna ett klagomål.

Om cookies

En cookie är en liten textfil som bland annat innehåller information om hur du som besökare interagerar med en webbplats. Du som besökare kan själv ställa in i din egen webbläsare om du vill tillåta att cookies lagras på din dator eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookiefil som har placerats i din dator. Genom att fortsätta besöka vår webbplats, och låta din webbläsare vara inställd på att acceptera cookies, samtycker du till användning av cookies på vår webbplats. Om du vill undvika cookies på din dator, kan du göra det genom att ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies alternativt informerar om att en webbsida innehåller cookies.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du raderar eller inte tillåter cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.